Všeobecné obchodné podmienky e-shop HÁČIKY s.r.o.

1. Všeobecné podmienky

Predávajúcim je spoločnosť Háčiky s.r.o., Kostolianska 67, 040 01 Košice, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel : Sro, Vložka číslo: 51311/V, IČO: 53 660 692, DIČ: 2121482561, IČ DPH: SK2121482561, tel. +421910180968, e-mail: info@haciky.eu (ďalej len predávajúci).

Kupujúcim je výlučne podnikateľ, ktorý akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka na webstránkach. Predávajúci prostredníctvom e-shopu nedodáva tovar spotrebiteľom, preto kupujúcim nikdy nie je fyzická osoba – spotrebiteľ podľa § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

Tovar na web-stránkach www.haciky.eu je určený iba pre profesionálne použitie!

Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a zadaním objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

Tieto Obchodné podmienky (VOP)sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

Pre vylúčenie pochybností predávajúci vyhlasuje, že na kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi predávajúcim a kupujúcim sa neaplikuje ustanovenie § 7 ods. 1 a) 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, a ani ostatné ustanovenia právnych predpisov Slovenskej republiky o ochrane spotrebiteľa.

Pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak, strany primárne komunikujú elektronickou poštou alebo cez e-shop predávajúceho.

2. Objednávanie

Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne:

  • prostredníctvom nákupného košíka na web-stránkach predávajúceho
  • alebo emailovou objednávkou na adresu info@haciky.eu, pričom objednávka musí obsahovať presné označenie kupujúceho vrátane uvedenia obchodného mena, sídla, IČO, emailová adresa, označenie osoby, ktorá koná v mene kupujúceho, presné označenie tovaru, jeho množstva, miesta dodania, ceny ako aj súhlas s akceptáciou týchto VOP

Pokiaľ emailová objednávka neobsahuje potrebné údaje alebo je na overenie totožnosti konajúcej osoby potrebné dodať nejaké podklady, kupujúci ich na požiadanie oznámi predávajúcemu
Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu. Zrušenie už zaslanej objednávky je zo strany kupujúceho možné iba do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu alebo ak objednávka nie je zo strany predávajúceho potvrdená do 3 pracovných dní od doručenia objednávky.

Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci obvykle nasledujúci pracovný deň emailom a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné pre obe strany!

Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa potvrdenej objednávky.

Predávajúci má právo zrušiť už potvrdenú objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, neprevzatie tovaru ...).

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

3. Ceny v e-shope

Ceny uvedené v internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru a potvrdenia objednávky. Všetky ceny tovarov a služieb sú uvedené bez DPH (ak nie je výslovne uvedené inak), k cenám bude účtovaná a kupujúcim zaplatená DPH.
Ceny sú vrátane balenia.
K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za prepravu dodatočne podľa váhy objednaného tovaru. Pri objednávke s hmotnosťou vyššou ako 64 kg, sa cena dopravy naceňuje individuálne.

Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť ceny tovaru na internetovej stránke, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Pri oceľových produktoch je predávajúci oprávnený navýšiť cenu o materiálový príplatok vo výške, ktorý je vždy uvedený na stránkach a závisí od aktuálnej ceny vstupného materiálu, tzv. „materiálový príplatok“.

4. Platobné podmienky a fakturácia

Pri objednávkach nad 5000 € bez DPH sme oprávnení požadovať platbu vopred (výška zálohy a splatnosť bude dohodnutá s kupujúcim).
Platobné podmienky do 14 dní po odoslaní tovaru zo skladu pri objednávkach tovaru do hodnoty (súhrnnej) do 5000 € bez DPH. V individuálnych prípadoch je však predávajúci na základe svojho voľného uváženia oprávnený požadovať zálohovú platbu aj pri objednávkach do 5.000,- € bez DPH; výška a splatnosť zálohy bude kupujúcemu vopred oznámená.

Tovar zostáva majetkom spoločnosti Háčiky s.r.o. až do jeho úplného zaplatenia, kupujúci ho nie je oprávnený pred zaplatením scudziť ani zriadiť k nemu žiadne právo tretej osoby.

Faktúra sa posiela e-mailom alebo poštou na zákazníka. Kupujúci výslovne súhlasí s tým, aby mu faktúry boli zasielané elektronicky na email označený kupujúcim pri objednaní tovaru, faktúra bude zasielaná vo formáte PDF.

V prípade omeškania s úhradou kúpnej ceny je kupujúci povinný zaplatiť aj úrok z omeškania z dlžnej sumy v sadzbe 0,5% denne.
Pokiaľ nie je kúpna cena uhradená ani do 15 dní od splatnosti alebo ak kupujúci neuhradí zálohu na kúpnu cenu, je predávajúci oprávnený od zmluvy odstúpiť, v takomto prípade je kupujúci povinný bezodkladne vrátiť dodaný tovar.

5. Dodacie podmienky – termín

Dodacia lehota na tovar uvedený v e-shope je do 14 pracovných dní od potvrdenia objednávky alebo od zaplatenia zálohy, ak je táto požadovaná.

U niektorých položiek táto doba môže byť dlhšia. O presnej dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky e-mailom, prípadne telefonicky.

V prípade, že s tým kupujúci bude súhlasiť, môže byť objednávka kupujúceho vybavená aj čiastočne, pričom zvyšná časť objednaného tovaru bude kupujúcemu dodaná v dodatočnej lehote dohodnutej medzi kupujúcim a predávajúcim. V prípade čiastočného vybavenia objednávky bude kupujúcemu kúpna cena za tovar fakturovaná po častiach, a to vždy vo vzťahu k dodávanému tovaru.

Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota (dlhšia ako 14 pracovných dní), má možnosť stornovať objednávku do 3 pracovných dní od oznámenia.

6. Doručenie tovaru – fyzické prevzatie tovaru

Predávajúci zabezpečuje dopravu prostredníctvom externého dopravcu.

Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho a musí sa nachádzať v SR alebo v ČR. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.
Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky, skontrolovať tovar a bezodkladne informovať predávajúceho o zistených vadách.

Kupujúci má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom alebo na jeho obale viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je vždy povinný spísať s príslušným vodičom protokol o škode / reklamácií alebo zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie tovaru v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky a tovar nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohoto charakteru nebudú akceptované.

Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy ho tento prevezme od predávajúceho alebo dopravcu. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza v plnom rozsahu na kupujúceho momentom prevzatia tovaru.

Kupujúci je povinný potvrdiť prevzatie tovaru na dodacom liste vystavenom predávajúcim alebo dopravcom.

7. Záruky a reklamácie

Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru (ak ich predávajúci oznámil alebo potvrdil) a Obchodným zákonníkom.
Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 12 mesiacov.
Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním. Záručný list sa vystavuje na žiadosť kupujúceho.

V prípade, že reklamovaná závada bola spôsobená kupujúcim, najmä poškodením výrobku, nevhodným alebo nadmerným používaním alebo nevhodnou manipuláciou, kupujúci je povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s vybavením reklamácie. Predávajúci nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli ...), nedodržanie návodu na použitie, zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou.
Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť predávajúcemu na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry, dodacieho listu. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady. Bez predloženia tovaru nie je možné uznať vady a nároky z vád.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť chybný tovar za tovar bez vád, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

Postup reklamácie:

Čo najskôr nás informovať emailom alebo telefonicky o chybe výrobku.
Poslať produkt späť na adresu sídla predávajúceho, reklamácia bude vybavená obvykle v lehote do 30 dní. Náklady na prepravu tovaru ako aj náklady vzniknuté v súvislosti s výjazdom servisného technika (ak sa na výjazde strany dohodnú) v prípade neoprávnenej reklamácie počas záruky ako aj mimo nej znáša kupujúci.

8. Ochrana osobných údajov

Účelom spracovania osobných údajov je ich využitie na plnenie kúpnej zmluvy, ktorú predávajúci uzatvára s kupujúcim vytvorením objednávky v tomto internetovom obchode.

Táto kúpna zmluva je zároveň právnym základom pre spracúvanie osobných údajov kupujúceho. Poskytnutie osobných údajov kupujúceho je zmluvnou požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Poskytnutie osobných údajov je podmienkou pre nákup v e-shope predávajúceho. Ak kupujúci neposkytne všetky požadované osobné údaje predávajúcemu, môže to mať za následok neuzavretie kúpnej zmluvy.

Predávajúci pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a spracúva iba osobné údaje nevyhnutné na uzavretie spotrebiteľskej zmluvy.

Predávajúci spracúva bežné osobné údaje kupujúceho. Osobné údaje kupujúceho sú v informačnom systéme predávajúceho uchovávané po dobu 10 rokov.

Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje v online režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, po prihlásení, alebo inou formu (e-mailom, písomne). Osobné údaje môžu byť pre účely plnenia kúpnej zmluvy poskytnuté tretím stranám – doručovacím spoločnostiam (kuriérom) a spoločnosti, ktorá spracúva účtovné doklady.

Osobné údaje kupujúceho sa nezverejňujú.

Kupujúci má právo získať od predávajúceho potvrdenie o tom, aké osobné údaje kupujúceho sa spracúvajú v e-shope predávajúceho. Kupujúci má právo získať prístup k takýmto údajom a tiež informácie na aký účel sa spracúvajú, aké kategórie údajov sa spracúvajú, komu sa osobné údaje poskytujú, ako dlho sa osobné údaje uchovávajú, či existuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Prvé poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov kupujúcemu je bezplatné. Opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré kupujúci požiada, bude spoplatnené ako administratívny poplatok vo výške 5€.

Kupujúci môže od predávajúceho požadovať opravu alebo doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré sa týkajú kupujúceho. Kupujúci môže žiadať vymazanie jeho osobných údajov alebo obmedzenia spracovania týchto údajov. Kupujúci môže aj namietať spracúvanie osobných údajov.

Spracúvanie osobných údajov kupujúce je nevyhnutné aj na účely archivácie (pre splnenie povinnosti predávajúceho na základe právnych predpisov SR, napríklad uchovávanie účtovných dokladov po dobu 10 rokov). Ak bude kupujúci žiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú v súvislosti s kúpnou zmluvou, jeho žiadosť môže byť zamietnutá.

Kupujúci má právo, aby predávajúci obmedzil spracúvanie jeho osobných údajov, ak kupujúci namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho predávajúcemu overiť správnosť osobných údajov.

Kupujúci má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol predávajúcemu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Kupujúci má právo preniesť tieto osobné údaje inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Kupujúci má právo namietať, ak sa jeho osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu. Rovnako môže namietať, ak sa jeho osobné údaje spracúvajú na účely oprávneného záujmu predávajúceho.

Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Vyššie uvedené informácie o ochrane osobných údajov sa týkajú aj predzmluvných vzťahov (t.j. registrácia v e-shope za účelom budúceho nákupu alebo napríklad vyžiadanie dopytu, cenovej ponuky či informácií o tovare a službách predávajúceho).

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového obchodu môže predávajúci ukladať na zariadení kupujúceho malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si internetový obchod môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod.). Internetový obchod predávajúceho používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení kupujúceho a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetového obchodu, prípadne na marketingové účely. Kupujúci môže všetky súbor cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude kupujúci pri opakovanej návšteve internetového obchodu pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie internetového obchodu nemusia byť funkčné.

GOOGLE ANALYTICS

Táto webová stránka používa webovú analytickú službu Google Analytics. Poskytovateľom služby je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Informácie generované službou Google Analytics o tom, ako používate webovú stránku, ako napríklad

  1. typ/verzia prehliadača,
  2. použitý operačný systém,
  3. odkazujúca URL (predchádzajúca navštívená stránka),
  4. názov hostiteľa pristupujúceho počítača (IP adresa),
  5. čas zaslania žiadosti do servera,

sú spravidla odosielané do servera Google v USA, kde sa ukladajú. Google Analytics je tretia strana. Používanie webovej analytickej služby vyžaduje postúpenie údajov o používateľoch tretiemu subjektu, Google Analytics.

  1. Právny základ

Právnym základom pre používanie webových analytických služieb je článok 6 ods. I písm. f) GDPR.

  1. Účel

Účel používania spočíva vo zvyšovaní efektívnosti našej webovej stránky. Na podnet prevádzkovateľa tejto webovej stránke použije Google túto informáciu na vyhodnotenie toho, ako používate webovú stránku, s cieľom vyhotoviť správy o aktivitách na webových stránkach a poskytnúť ďalšie služby prevádzkovateľovi webovej stránky spojené s používaním webovej stránky a internetu. Táto webová stránka používa funkciu „demografické črty“ služby Google Analytics. Táto funkcia umožňuje tvorbu správ, ktoré obsahujú vyjadrenia o veku, pohlaví a záujmoch návštevníka stránky. Tieto údaje pochádzajú z cielenej reklamy Google a z údajov návštev stránok tretích subjektov. Tieto údaje nesmú byť priradené k určitej osobe. Tieto funkcie môžete kedykoľvek vypnúť vo vašom konte Google v nastaveniach inzercie/reklamy alebo môžete zaznamenávanie vašich údajov službou Google Analytics úplne zakázať podľa postupu uvedeného v bode „Námietka proti zaznamenávaniu údajov“.

Postúpenie údajov prebieha pseudonymne.

  1. Zabránenie

Google Analytics generuje „cookies“. Môžete tomu zabrániť takto:

Ukladaniu cookies môžete zabrániť vhodným nastavením softvéru vášho prehliadača; radi by sme vás však upozornili, že v tom prípade sa môže stať, že nebudete môcť využívať funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu.

Okrem toho môžete prostredníctvom Google zabrániť zaznamenávaniu a spracúvaniu údajov vytváraných pomocou cookies a ich používaniu na webovej stránke (vrátane vašej IP adresy) tak, že, si z nasledujúceho odkazu stiahnete a nainštalujete plugin pre prehliadač: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk. Ako alternatívnu možnosť popri Add-On prehliadača, predovšetkým v prípade prehliadačov na mobilných koncových prístrojoch, môžete zaznamenávanie pomocou služby Google Analytics zablokovať tak, že kliknete na tento odkaz. Použije sa cookie typu Opt Out (odhlásiť), ktoré v budúcnosti zabráni zaznamenávaniu vašich údajov na tejto webovej stránke. Cookie Opt-Out platí len pre tento prehliadač a len pre našu webovú stránku a uloží sa vo vašom prístroji. Ak vymažete cookies v tomto prehliadači, v tom prípade budete musieť nastaviť cookie Opt Out znova. [Pozn. Pokyny na použitie cookie typu Opt Out nájdete na stránke: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/?hl=sk#disable].

Ďalej používame Google Analytics na vyhodnocovanie údajov cookies typu Double-Click (dvojklik) a AdWords na štatistické účely. Ak si to neželáte, môžete vypnúť túto funkciu prostredníctvom sprievodcu nastavením reklám (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=sk).

Ďalšie informácie týkajúce sa ochrany dát v súvislosti so službou Google Analytics nájdete napríklad v pomocníkovi Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk).

9. Záverečné ustanovenia

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim vznikajú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Právne vzťahy neupravené týmito VOP sa riadia zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v platnom znení.
Pokiaľ nie je v týchto VOP uvedené alebo pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, platí, že jednostranné odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúcim je v najširšom rozsahu umožnenom príslušnými právnymi predpismi vylúčené.
Pre vylúčenie pochybností predávajúci uvádza, že ponuka tovaru na internetovej stránke www.háčiky.eu nie je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy.
Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať VOP. Akékoľvek zmeny VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke, ak predávajúci neuvedie inak. Zmena VOP sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou VOP bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa riadia vždy VOP účinnými v čase uzavretia kúpnej zmluvy.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na telefónnom čísle: +421 910 180 968 alebo mailom na info@haciky.eu.

V prípade nespokojnosti s nákupom na internetovom obchode predávajúceho sa kupujúcemu odporúča okamžite kontaktovať predávajúceho. Každý podnet bude vyriešený v čo najkratšom možnom čase.

Prípadné sťažnosti a podnety môže kupujúci uplatniť na adrese sídla predávajúceho, alebo elektronickou poštou na adrese info@haciky.eu.

Všetky obrázky na stránkach haciky.eu majú len informatívny charakter.

Tieto VOP sú platné a účinné od 01.06.2021.