Účelom spracovania osobných údajov je ich využitie na plnenie kúpnej zmluvy, ktorú predávajúci uzatvára s kupujúcim vytvorením objednávky v tomto internetovom obchode.

Táto kúpna zmluva je zároveň právnym základom pre spracúvanie osobných údajov kupujúceho. Poskytnutie osobných údajov kupujúceho je zmluvnou požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Poskytnutie osobných údajov je podmienkou pre nákup v e-shope predávajúceho. Ak kupujúci neposkytne všetky požadované osobné údaje predávajúcemu, môže to mať za následok neuzavretie kúpnej zmluvy.

Predávajúci pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a spracúva iba osobné údaje nevyhnutné na uzavretie spotrebiteľskej zmluvy.

Predávajúci spracúva bežné osobné údaje kupujúceho. Osobné údaje kupujúceho sú v informačnom systéme predávajúceho uchovávané po dobu 10 rokov.

Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje v online režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, po prihlásení, alebo inou formu (e-mailom, písomne). Osobné údaje môžu byť pre účely plnenia kúpnej zmluvy poskytnuté tretím stranám – doručovacím spoločnostiam (kuriérom) a spoločnosti, ktorá spracúva účtovné doklady.

Osobné údaje kupujúceho sa nezverejňujú.

Kupujúci má právo získať od predávajúceho potvrdenie o tom, aké osobné údaje kupujúceho sa spracúvajú v e-shope predávajúceho. Kupujúci má právo získať prístup k takýmto údajom a tiež informácie na aký účel sa spracúvajú, aké kategórie údajov sa spracúvajú, komu sa osobné údaje poskytujú, ako dlho sa osobné údaje uchovávajú, či existuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Prvé poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov kupujúcemu je bezplatné. Opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré kupujúci požiada, bude spoplatnené ako administratívny poplatok vo výške 5€.

Kupujúci môže od predávajúceho požadovať opravu alebo doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré sa týkajú kupujúceho. Kupujúci môže žiadať vymazanie jeho osobných údajov alebo obmedzenia spracovania týchto údajov. Kupujúci môže aj namietať spracúvanie osobných údajov.

Spracúvanie osobných údajov kupujúce je nevyhnutné aj na účely archivácie (pre splnenie povinnosti predávajúceho na základe právnych predpisov SR, napríklad uchovávanie účtovných dokladov po dobu 10 rokov). Ak bude kupujúci žiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú v súvislosti s kúpnou zmluvou, jeho žiadosť môže byť zamietnutá.

Kupujúci má právo, aby predávajúci obmedzil spracúvanie jeho osobných údajov, ak kupujúci namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho predávajúcemu overiť správnosť osobných údajov.

Kupujúci má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol predávajúcemu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Kupujúci má právo preniesť tieto osobné údaje inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Kupujúci má právo namietať, ak sa jeho osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu. Rovnako môže namietať, ak sa jeho osobné údaje spracúvajú na účely oprávneného záujmu predávajúceho.

Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Vyššie uvedené informácie o ochrane osobných údajov sa týkajú aj predzmluvných vzťahov (t.j. registrácia v e-shope za účelom budúceho nákupu alebo napríklad vyžiadanie dopytu, cenovej ponuky či informácií o tovare a službách predávajúceho).

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového obchodu môže predávajúci ukladať na zariadení kupujúceho malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si internetový obchod môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod.). Internetový obchod predávajúceho používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení kupujúceho a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetového obchodu, prípadne na marketingové účely. Kupujúci môže všetky súbor cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude kupujúci pri opakovanej návšteve internetového obchodu pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie internetového obchodu nemusia byť funkčné.

GOOGLE ANALYTICS

Táto webová stránka používa webovú analytickú službu Google Analytics. Poskytovateľom služby je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Informácie generované službou Google Analytics o tom, ako používate webovú stránku, ako napríklad

  1. typ/verzia prehliadača,
  2. použitý operačný systém,
  3. odkazujúca URL (predchádzajúca navštívená stránka),
  4. názov hostiteľa pristupujúceho počítača (IP adresa),
  5. čas zaslania žiadosti do servera,

sú spravidla odosielané do servera Google v USA, kde sa ukladajú. Google Analytics je tretia strana. Používanie webovej analytickej služby vyžaduje postúpenie údajov o používateľoch tretiemu subjektu, Google Analytics.

  1. Právny základ

Právnym základom pre používanie webových analytických služieb je článok 6 ods. I písm. f) GDPR.

  1. Účel

Účel používania spočíva vo zvyšovaní efektívnosti našej webovej stránky. Na podnet prevádzkovateľa tejto webovej stránke použije Google túto informáciu na vyhodnotenie toho, ako používate webovú stránku, s cieľom vyhotoviť správy o aktivitách na webových stránkach a poskytnúť ďalšie služby prevádzkovateľovi webovej stránky spojené s používaním webovej stránky a internetu. Táto webová stránka používa funkciu „demografické črty“ služby Google Analytics. Táto funkcia umožňuje tvorbu správ, ktoré obsahujú vyjadrenia o veku, pohlaví a záujmoch návštevníka stránky. Tieto údaje pochádzajú z cielenej reklamy Google a z údajov návštev stránok tretích subjektov. Tieto údaje nesmú byť priradené k určitej osobe. Tieto funkcie môžete kedykoľvek vypnúť vo vašom konte Google v nastaveniach inzercie/reklamy alebo môžete zaznamenávanie vašich údajov službou Google Analytics úplne zakázať podľa postupu uvedeného v bode „Námietka proti zaznamenávaniu údajov“.

Postúpenie údajov prebieha pseudonymne.

  1. Zabránenie

Google Analytics generuje „cookies“. Môžete tomu zabrániť takto:

Ukladaniu cookies môžete zabrániť vhodným nastavením softvéru vášho prehliadača; radi by sme vás však upozornili, že v tom prípade sa môže stať, že nebudete môcť využívať funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu.

Okrem toho môžete prostredníctvom Google zabrániť zaznamenávaniu a spracúvaniu údajov vytváraných pomocou cookies a ich používaniu na webovej stránke (vrátane vašej IP adresy) tak, že, si z nasledujúceho odkazu stiahnete a nainštalujete plugin pre prehliadač: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk. Ako alternatívnu možnosť popri Add-On prehliadača, predovšetkým v prípade prehliadačov na mobilných koncových prístrojoch, môžete zaznamenávanie pomocou služby Google Analytics zablokovať tak, že kliknete na tento odkaz. Použije sa cookie typu Opt Out (odhlásiť), ktoré v budúcnosti zabráni zaznamenávaniu vašich údajov na tejto webovej stránke. Cookie Opt-Out platí len pre tento prehliadač a len pre našu webovú stránku a uloží sa vo vašom prístroji. Ak vymažete cookies v tomto prehliadači, v tom prípade budete musieť nastaviť cookie Opt Out znova. [Pozn. Pokyny na použitie cookie typu Opt Out nájdete na stránke: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/?hl=sk#disable].

Ďalej používame Google Analytics na vyhodnocovanie údajov cookies typu Double-Click (dvojklik) a AdWords na štatistické účely. Ak si to neželáte, môžete vypnúť túto funkciu prostredníctvom sprievodcu nastavením reklám (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=sk).

Ďalšie informácie týkajúce sa ochrany dát v súvislosti so službou Google Analytics nájdete napríklad v pomocníkovi Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk).